You are here:

Giới thiệu sản phẩm

Dung môi có điểm sôi cao

Dung môi có điểm sôi cao có những đặc tính tổng hợp khác với dung môi thông thường, bao gồm đặc tính bay hơi chậm hơn và không tạo bọt khi sấy. Nó có khả năng hoà tan tốt nhiều loại nhựa nhờ có độ nhớt thấp do bay hơi chậm, có độ lưu động và độ láng tuyệt vời.